БИЗНЕС НАВИГАТОР

Продуктът БИЗНЕС НАВИГАТОР представлява специализиран софтуер, разработен от фирма Комерс Финанс АД - гр. София, като интегрирана система за фирмено управление.

Програмите от серията БИЗНЕС НАВИГАТОР са основани на нови подходи и методи на работа към цялостната дейност на фирмите. Разработени по европейските стандарти, те са стандарт за качество, надеждност и сигурност на софтуера за фирмено управление на българския пазар. С БИЗНЕС НАВИГАТОР работят над 8000 фирми в цялата страна. Изградената дилърска мрежа осигурява географското покритие и близостта до клиента в почти всички градове на страната. 

Функционални характеристики

Софтуерът работи под Windows. Пълната автоматизация на счетоводството е главното предимство на Бизнес Навигатор. Неговите автоматични операции не са модули, в които информацията се въвежда самостоятелно, и чийто данни трудно се съгласуват помежду си. Те работят на принципа "Включи и забрави", като информацията постъпва навсякъде в счетоводството направо от първичния документ.

 • Търговия
 • Производство
 • Услуги и туризъм
 • Складово стопанство
 • Бюджетиране и планиране
 • Пълна счетоводна система
 • Управление на финансите
 • Следене на разплащанията
 • Оферти, поръчки, заявки, доставки
 • Дълготрайни активи и амортизации
 • Дизайнери на документи и отчети
 • Импорт и Експорт на данни
 • Кръстосано счетоводство за многонационални фирми
 • Предаване на данни по Интернет
 • Едновременна работа на английски, немски, руски, френски, италиански и български език

Версии

Бизнес Навигатор е универсален продукт с различни версии според нуждите на фирмите.

 • Еднофирмена
 • Многофирмена (за неограничен брой фирми)
 • Мрежова за файлов достъп с 2, 5 или 10 работни места
 • Мрежова по технология клиент-сървър 

Разширяване на функционалността

Бизнес Навигатор се развива непрекъснато по препоръка на клиентите, като почти на всеки 3 месеца се предоставя на клиентите нова версия с нови възможности, нови екстри и ав-томатични операции. Не се разработват специфични за всеки отделен клиент модули, а ра-зумните изменения според препоръките се включват като нови екстри на програмата, които не се заплащат допълнително, а са включени в стандартната цена на продукта.

Гъвкавите възможности за настройка не налагат непременно промяна на програмата при промяна в законодателството. Потребителите сами настройват сметки, аналитичности, данъци, списъци на документи, автоматичното контиране и автоматичните операции. Възможност за едновременна работа по различни счетовод-ни стандарти с отчитане едновременно и по различни видове валути.

Генератор на отчети с интерпретатор на формули и възможност за създаване на всякакви отчети по българския или по чужди стандарти.

Бизнес Навигатор е гъвкав по отношение на връзките от външни програми и от получаване на информация от отдалечени работни места. Програмата за дефиниране на филтри за импорт на данни от текстов файл се настройва към форматите на всякакви други програми. Импортират се папки с пълната информация от отдалечени работни места и с автоматично съгласуване на номенклатурите. Данни от всички справки се експортират в MS Excel. Експортирани данни могат да се предаватавтоматично по електронна поща. Има възможност за прехвърляне на данни от фирма във фирма.

Реализирана е директна автоматична връзка с касови апарати или фискални принтери от тип Datecs, ELKA и ISL. Автоматично се отпечатват касови бележки.

Има възможност за оформяне на документи за печат с външни програми, като дизайнът на документа е по желание на клиента. 

Екстри и автоматични операции

Главно предимство на Бизнес Навигатор са неговите екстри и автоматични операции. Екстрите не са модули, където информацията се въвежда самостоятелно, и които трудно се съгласуват помежду си. За екстрите информацията постъпва направо от първичния документ, а обработката се извършва автоматично от програмата по специални алгоритми. Някои от екстрите дори не налагат участието на счетоводителя. Те работят напълно автоматично на принципа "Включи и забрави".

Хардуерни изисквания

Поддържаните операционни системи са Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 и 2008. Програмата може да се стартира на всяка компютърна система, отговаряща на изискванията за инсталиране на съответната версия на Windows. Необходими са първоначално 1000 MВ памет на твърдия диск, принтер, мишка. Всички справки се отпечатват във формат А4 на мастилено-струен или лазерен принтер. Работи в различни видове мрежови среди, не зависи от конкретната мрежова операционна система. 

 БИЗНЕС НАВИГАТОР - ЗАПЛАТИ